Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Pınar Ilgaz

Yönetici Ortak

Eğitim

  • Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Profil

1989 yılında Emlak Bankası’nda çalışma hayatına başlamıştır. Yönetici Adayı eğitim programını tamamladıktan sonra aynı bankada orta ve uzun vadeli yatırım kredileri değerlendirme biriminde çalışmıştır. Kredi inceleme uzmanı olarak girdiği Vakıf Finansal Kiralama A.Ş’ de daha sonra 3 yıl Finansman Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen ARGE bünyesinde çeşitli kuruluşlara danışmanlık vermektedir.

Gönüllü Faaliyetleri

KalDer (Kalite Derneği) bünyesinde Mükemmellik Modeline ilişkin değerlendiricilik yapmaktadır. KALDER bünyesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kıyaslama Projesini Proje yöneticisi olarak gerçekleştirmiştir. BÜMED (Boğaziçi Mezunlar Derneği) Ulusal Kalite Ödülü başvurusu hazırlık sürecinde gönüllü destek vermiştir.Özel Sektör Gönüllü Derneğinin kuruluşunda ve işleyişinde aktif rol almaktadır.

Deneyim Alanları

  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Organizasyon Yapılanma
  • Kurumsallaşma
  • Toplam Kalite Yönetimi

Deneyiminden Örnekler

Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma Projeleri

İlaç Şirketi; Strateji, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projesi:
Sektör trendlerinin ve iş sonuçlarının değerlendirilmesi, ilaç endüstrisinde yaşanan global değişimler doğrultusunda üç farklı gelecek senaryosunun hazırlanması, senaryolara göre hedeflerin ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi, organizasyon yapısının hedefler ile uyumlu hale getirilmesi ve insan kaynakları sistemlerinin güncellenmesi

İlaç Şirketi (Uluslararası); Satış Ekipleri Verimlilik Artırma Projesi:
Satış yönetiminin beklentileri ve ideal satıcı kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi, mevcut grup içinden yetkin satıcıların seçilmesi, bu gruba yönelik özel eğitim programının planlanması, programın segmentasyon ve stratejik düşünce eğitimlerinin hazırlanması

Sanayi ve Hizmet Şirketleri Grubu; BT Stratejileri Geliştirme ve Süreç İyileştirme Projesi:
Holding yapılanmasında 10 şirketin yönetimini destekleyecek bilgi teknolojileri altyapısına yönelik stratejinin oluşturulması, projelendirilmesi, Grup bünyesindeki 10 şirketin finansal süreçlerinin iyileştirilmesi, üst yönetim raporlama sisteminin geliştirilmesi

Yapı Malzemeleri Şirketi; Strateji, Organizasyon ve Süreç İyileştirme Projeleri:
Müşteri ve süreç odaklı organizasyon yapısının tasarlanması ve bu yapıya geçiş çalışmalarının yürütülmesi, organizasyondaki tüm pozisyonlar için görev tanımlarının yazılması ve gerekli insan kaynakları sistemlerinin kurulması, şirketin merkezinin farklı bir lokasyona transferi işlemlerine destek olunması, pazarlama ve ihracat süreçlerinin iyileştirilmesi

Akaryakıt Dağıtım Şirketi, Birleşme Sonrası Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi:
Şirketin bilgi teknolojisi stratejilerinin belirlenmesi, tüm süreçlerinin yeniden yapılanması ve şirket evliliği sonucu şirket kültürünü oluşturmaya ve yaygınlaştırmaya yönelik değişim yönetimi içerikli projenin gerçekleştirilmesi

Teknoloji şirketi, Birleşme ve Sonrası Yapılanma Projesi:
İki şirketin birleşme aşamalarında karşılıklı görüşmelerinin koordine edilmesi, organizasyonel yapılanma önerilerinin oluşturulması, geçiş planının tüm detayları ile (organizasyon yapısı, kişi sayısı, şirket ismi, oturma planı, outplacement kapsamı gibi) oluşturulması

Tekstil Şirketler Topluluğu, Büyümeye Yönelik Yapının Oluşturulması Projesi:
Tekstil ve konfeksiyon üretim, pazarlama alanlarında faaliyet gösteren şirketler topluluğunun yeniden yapılanması. Proje kapsamında şirketler toplululuğunun müşteri, malverenleri ve çalışanları ile olan ilişkileri, iş yapma yöntemleri, bilgi teknolojisi incelenmesi ve kuvvetli ve geliştirmesi gereken yönlerinin analizinin yapılması, stratejik planlama, iş yapma yöntemlerinin iyileştirilmesi, insan kaynakları yönetimi, maliyet yönetimi, kurumsal kimlik geliştirme, üst yönetim raporlama konularında sonuç raporlarının üretilmesi ve uygulama planları oluşturulması ve uygulamaya konması

Kurumsallaşma, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projeleri

Cep Telefonu Distribütörü; Strateji, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projeleri:
Sektör trendleri ve gelişim hedefleri doğrultusunda, organizasyon yapısının yeniden tasarlanması, tüm pozisyonlar için iş değerlemelerinin yapılması, performans, ücret ve prim sistemlerinin oluşturulması, kariyer ve eğitim planlarının oluşturulması

Gıda Üretim – Pazarlama Şirketi, Kurumsallaşma Projesi:
Aile şirketi yapısından kurumsal yapıya geçişte üst yönetim organlarının tanımlanması, organizasyon işleyişinin belirlenmesi ve aile anayasasının oluşturulması

İnşaat Şirketi, Kurumsallaşma Projesi:
Aile şirketi yapısından, kurumsal yapıya geçmek amacıyla hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi, organizasyon yapısının güncellenmesi ve insan kaynakları sistemlerinin oluşturulması

İlaç Dağıtım Şirketi, Organizasyon Projesi:
Sektör trendleri ve mevcut iş yapma yöntemleri değerlendirilerek organizasyon yapısı için alternatifler geliştirilmesi

Aluminyum Üretim ve Pazarlama Şirketi, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projesi:
Organizasyon yapısının güncellenerek uygulamaya alınması, İnsan kaynakları sistemlerinin oluşturulması, yaklaşık 150 pozisyonun iş değerlemesinin yapılması ve görev tanımlarının oluşturulması.Ücret ve prim sisteminin oluşturulması. Tüm pozisyonlara yönelik kariyer ve eğitim planlamalarının yapılması

İlaç ve Kozmetik Şirketler Grubu:
Organizasyon, İnsan Kaynakları ve Süreç Geliştirme Projesi; Merkezi ve şirket bünyesindeki işleyişin geliştirilmesine ilişkin organizasyon yapısının ortaya konması, uygulamaya alınması. Yapının insan kaynakları sistemleri tasarım ve uygulamaları ile desteklenmesi. Süreç yapısının oluşturularak süreçlerin tanımlanması ve performans göstergelerinin belirlenmesi

Demir-Çelik Şirketi, Değişim Yönetimi, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projeleri:
Değişim yönetimi metodolojisinin oluşturulması, değişimi tetikleyecek unsurları belirlemek için gerekli sistemin tasarlanması, organizasyon yapısının güncellenmesi, 700 farklı pozisyon için görev tanımlarının hazırlanması, tüm pozisyonlar için iş değerleme çalışmasının gerçekleştirilmesi ve bu değerlendirme doğrultusunda ücret sisteminin oluşturulması

Meslek (Üst) Örgütü; Organizasyon Projesi:
İş süreçleri doğrultusunda organizasyon yapısının yeniden tasarlanması, 200 farklı pozisyon için görev tanımlarının hazırlanması, tüm pozisyonlar için iş değerleme çalışmasının gerçekleştirilmesi, ücret ve kariyer sistemlerinin oluşturulması

Banka; Üst Yönetim Yapılanma Projesi:
Banka üst yönetiminin görev tanımlarının hazırlanması, ücret yönetim sisteminin ve paketinin oluşturulması

Demir-Çelik Ticareti Şirketi, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projesi:
Şirket organizasyonunun yurtiçi ve yurtdışı kıyaslamalar gerçekleştirilerek oluşturulması ve insan kaynakları sistemlerinin ve yerleşim planlarının oluşturulması

Kağıt Ticareti Şirketi; Kurumsallaşma Projesi:
Şirket misyonun ve bu doğrultuda orta vadeli ana iş hedeflerinin rakamsal olarak belirlenmesi, dört farklı iş kolu için stratejilerin oluşturulması, organizasyon yapısının tasarlanması, ücret ve prim sistemlerinin oluşturulması

Finansal Değerlendirme Projeleri

Araç Kiralama Şirketi, Şirket Satışı Sürecinin Yönetilmesi:
Şirketin finansal değerlemesinin yapılması, şirket tanıtım dokumanının hazırlanması ve potansiyel alıcılarla koordinasyon kurulması.

Sağlık Sektöründe
Dünya çapında hizmet veren Kuruluş’un Türkiye’de oluşturulacak fon ile ilgili çalışmalarında fon yönetimi ve çalışma alanlarına yönelik raporun hazırlanması

Basım ve Eğitim Şirketi
Şirket paylarının satışına yönelik olarak şirket değerlemesi, tanıtım dökümanının oluşturulması

Kamu Hizmeti
Kamu hizmeti veren şirketin özelleştirilmesi amacıyla yapılan değerlendirme ve fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Restoran Zinciri İşletmeciliği
Dünya çapında restoran zinciri olan firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren kolunun değerlendirilmesi, şirket satış değerinin belirlenmesi, tanıtımı ile ilgili dökümantasyonun hazırlanması ve pazarlaması

Diğer Projeleri

Kalite Ödülüne Başvuru Hazırlık Sürecinin Yönetilmesi:
Demir Çelik Sektöründe faaliyet gösteren şirketin Ulusal ve Avrupa Kalite Ödüllerine başvuru hazırlık sürecinin yönetilmesi, dokumantasyonun oluşturulması ve her türlü hazırlık ve iyileştirme faaliyetinin koordinasyonunun sağlanması

İnsan Kaynakları Değerlendirme (HR Due Dilligence) Projeleri:
Özelleştirmeler kapsamında şirketlerin, en uygun çalışan sayısının bulunması, mevcut insan kaynağının değerlendirilmesi ve insan kaynakları sistemlerinin yapısal olarak incelenmesi. Türk Telekom, Tüpraş ve Erdemir için üç farklı proje gerçekleştirilmiştir.