Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Eğitimde İçerik ve Süreç

Türkiye, eğitim çağındaki gençlerin toplam nüfusa oranı en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de eğitim politikaları oluşturulurken nicelik nitelikten daha öncelikli bir konum taşıyor. Oysa her yıl milyonlarca gencimizin zamanlarını ne kadar etkin olarak kullanabildiğimizi ve onları geleceğe hazırlamada ne kadar başarılı olduğumuzu belirleyen en önemli unsurlardan birisi de eğitimin kalitesidir. Eğitim kalitesini belirleyen unsurlar arasında öğretmenlerin, okul kitaplarının, eğitim mekanlarının, eğitim araç gereçlerinin, müfredatın kalitesi gibi bir çok kou sayılabilir. Bunlardan bazılarının kalitesini geliştirmenin maliyetleri çok yüksek olmakla birlikte bazılarının kalitesini geliştirmek çok daha kolaydır. Örneğin, okul kitaplarının ve müfredatın kalitesini geliştirmenin maliyeti, okulların ve öğretmenlerin kalitesini geliştirmeye göre çok daha azdır.

Eğitimde içerik kalitesini geliştirmek önemli bir öncelik olarak ele alınırsa, her sene 15-20 milyon adam-yıl boyutunda eğitim için kullanılan öğrenci zamanının verimi önemli ölçüde artırılabilinir. Bunun yanısıra, eğitimin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda davranış düzeyini de geliştirmenin bir aracı olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, öğretmenlerin sadece müfredatı takip etme ve öğrencilerin bilgi düzeyini geliştirmenin yanısıra öğrencilerin davranışsal yetkinliklerini de çağdaş beklentilere uygun olarak geliştirme sorumluluğu var.

Bu amaçla dikkat edilmesi faydalı olan bazı yetkinlikleri ve bunları geliştirmek için süreçte yapılabilecek örnek uygulamaları paylaşmak faydalı olacaktır. Örneğin, günümüzde başarı için gerekli olan önemli yetkinliklerden birisi toplantılara hazırlıklı ve zamanında gelmektir. Bu yetkinliği geliştirmek için dersin başında küçük sınavlar vermek öğrencilerin zaman konusundaki duyarlılıklarını artırır.

Geliştirilmesinde fayda olan bir başka yetkinlik, başkalarının zamanın ve ilgisinin sınırlı olduğu bilincini yerleştirmektir. Bu nedenle, verilen ödevlerin sayfa ve/veya kelime sınırlamasıyla birlikte verilmesi öğrencilerin önemli ile önemsizi ayırabilmeye odaklanmasına ve fikirlerini daha net olarak anlatabilmesine yardımcı olur.

İletişim yetkinliğini geliştirebilmek için öğrencilerin kendi sınıf arkadaşlarına sunumlar yapmasını sağlayacak hazırlıklara yönlendirilmesi de fayda sağlıyor.

Geliştirilmesinde fayda olan yetkinliklerden birisi de kısa vadeli hedeflerle uzun vadeli hedefler arasında denge kurulmasıdır. Bu nedenle öğrencilere, günlük, haftalık ödevler kadar dönemlik ödevlerin de verilmesi bu konudaki duyarlılıklarının, planlama yetkinliklerinin ve disiplinlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

Günümüzde başarılı olabilmenin önemli gereklerinden birisi de takım çalışmasıdır. Bu nedenle, öğrencilerin çeştli projelerini farklı kişilerden oluşan küçük ve büyük takımlar halinde gerçekleştirmelerini istemek, onların farklı insanlarla birlikte çalışma deneyimini artırır.

Bilginin çok hızlı olarak güncelliğini yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle, öğrencilerin bilgi düzeyini artırmak kadar öğrenmeyi öğrenecek yaklaşımları kazanmaları büyük önem taşıyor. Araştırma odaklı ödevler ve bunlarını sınıfta tartışıldığı ortamlar yaratılması bu yetkinliğin geliştirilemsine yardımcı olur.

Öğrenciler, gerçek hayat ile içiçe olan eğitimlerden daha çok faydalanıyorlar. Bu nedenle, dersin konusuyla ilgili güncel konuları tartışmaya zaman ayırmak ve toplumda bu konularda deneyim sahibi kişilerin sınıfa davet edilemsi de öğrenmeyi hızlandırıcı ve kalıcı kılan bir yaklaşım oluyor.

Sürekli gelişmenin temelinde düzenli olarak ölçülen performans ve geri besleme süreci vardır. İnsanın kendi motivasyonunu geliştirmesinin temelinde de kendi performansı hakkında gerçekçi değerlendirmeler yapabilmesi vardır. Bu nedenle, öğrencilere sınavlarda kendi cevapları için not verme fırsatı tanınır ve bu değerlendirmelerin sınavların objektif değerlendirmeleriyle karşılaştırılmasına fırsatı yaratılırsa, öz değerlendirme yetkinliğinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Özetle, bu ve benzeri uygulamalar, konusu farklı bir çok derste kullanılabilecek yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar içerik kadar süreç ile öğrencilerin gelişmesine destek sağlamaya örnek oluşturuyor.