Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Finansal Raporların Güvenilirliği

Finansal raporlar şirketin faaliyetleri hakkında sağlıklı bilgi edinilmesi için önemli bir kaynaktır. Gerek şirket hisselerine yatırım yapan yatırımcılar açısından, gerek şirkete kredi sağlayan kurumlar açısından, gerekse vergi alacağını belirlemek için devlet açısından ortaya konan finansal raporların aynı şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmaktadır. Şirketin kamuya açıklanan raporlarının güvenilirliği şirketin üst yönetimi ve yünetim kurulunun sorumluluğundadır. Bu nedenle, özellikle halka açık şirketlerde yönetim kurulları bu konuya özel olarak odaklanmak üzere kendi içindeki bağımsız üyelerden bir ‘Denetim Komitesi’ oluşturuyorlar.

Bu komite gerek şirketin iç denetim uzmanlarını, gerekse dış deneticilerini kullanarak şirket kayıtlarının doğru ve zamanında tutulmasının ve bu kayıtlara dayalı olarak hazırlanan finansal ve yönetim raporlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin garanti altına alınmasını sağlamak üzere çalışır. Şirket varlıklarının değerlerinin korunması konusundaki uygulamaların ve risklerin değerlendirilmesi de bu kapsamda ele alınır.

Ancak, başta bu komitede görev yapanlar olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinin hazırlanan finansal raporları ve bu konuda değerlendirme içerebilecek konuları çok iyi anlamaları gerekiyor. Dikkatle izlenmesi faydalı konular şu şekilde özetlenebilir:

• Gelir kaydetme süreci (Kanala ürün yüklemesi yapılması veya proje bazlı gelirlerin ne zaman yazıldığı gibi)
• Müşterilere verilen güvencelerin potansiyel maliyetleri
• Tek seferlik gelir ve/veya maliyetler
• İlgili kurumlarla yapılan işlemler (Yönetici ve/veya önemli hissedarların veya yakınlarının kontrolündeki şirketlerle)
• Amortisman varsayımları
• Alacak yaşlandırılması
• Yavaş hareket eden veya güncelliğini yitirmiş stoklar
• Varlıkların değer kaybı
• Emeklilik, kıdem tazminatı yükümlülükleri
• İş sağlığı, güvenliği maliyetleri
• Sigorta şartları ve maliyetleri
• Faiz, kur riskleri
• Çevre konusundaki yükümlülükler
• Vergi kanunlarındaki değişiklikler
• Düzenleyici, denetleyici kurumların kararları
• Yargıya gitmiş konuların getirebileceği yükümlülükler
• Bilanço, gelir-gider tablosunu etkileyecek özel enstrümanlar
• Bilanço veya gelir tablosuna yansımayan yükümlülüklerin notlar kısmında açıklanması
• Yeniden yapılanma maliyetleri
• Yeni sistem maliyetleri
• Hesap planı ve/veya muhasebe standartlarındaki değişiklikler
• Elektronik kayıtların güvenilirliği
• Kurumsal itibarı etkileyebilecek konular
• Kurumun entelektüel sermayesinin boyutu, riskleri ve gelişimi
• Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin kurum kültürü olması
• Denetim fonksiyonunun insiyatif almayı, iş yapmayı engellememesi

Yönetim kurulunun denetim komitesinin iç denetim fonksiyonundaki atamaların, ücretlerin ve çalışma planının onaylanmasında temel sorumluluk üstlenmesi bu fonksiyonun bağımsızlığı açısından önem taşımaktadır. Bu fonksiyonun bağımsızlığı (i) yolsuzluk araştırmalarında, (ii) etik kodlara aykırı uygulamalarda ve (iii) üst yönetimin yüksek risk alanlarında duyarsız kaldığı değerlendirmesinin yapıldığı durumlarda özel önem kazanmaktadır.

Dış denetim firmasının seçiminin onaylanması, özel olarak alınabilecek danışmanlıkların görev kapsamının belirlenmesi de denetim komitesinin görevleri arasındadır. İç ve dış denetim çalışmalarının kapsamı kurumun iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlayacak değerlendirmelerin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere belirlenir. İç ve dış denetim çalışmalarının kapsamlarının bir bütünsellik içinde ele alınması bu konudaki etkinliği sağlamak için önem taşımaktadır.

Özetle, şirket üst yönetimi ve yönetim kurulu üyeleri özellikle dışarıya açıklanan finansal raporların güvenilirliğinden sorumludurlar. Bu sorumluluklarını hakkıyla yerine getirebilmek için hem kendileri yukarıda özetlenen konular hakkında yeterli bilgi sahibi olma çabasını göstermeli, hem de iç ve dış uzmanlardan yararlanma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdırlar.