Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

İç Hukuk Müşaviri

Dünyada şirketlerin tabi oldukları kanunlar ve kurallar her geçen gün daha da artıyor. Şirketler için risk yönetiminde önemli konulardan birisi de bu kanun ve kurallara uyum konusunda yaşanabilecek sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle, birçok şirket tam zamanlı olarak iç hukuk müşaviri pozisyonunu oluşturmaya başlıyor. Bu hukuk müşavirlerinden beklenen sadece kanunları bilmek ve yorumlamak değil, aynı zamanda şirketin iş stratejisi açısından da yorumlayabilmek. Bu nedenle, hukuk formasyonun yanısıra iş yönetimi hakkında da bilgi ve deneyim sahibi olan kişiler özellikle tercih ediliyor.

Halka açık şirketlerin iç hukuk müşavirinden beklenler arasında öncelik şirketin sermaye piyasası kurallarına uyumunun gözetilmesi geliyor. Bu nedenle, şirketin iç hukuk müşaviri yönetim toplantılarında özellikle danışılan bir konumda oluyor. Bugün Citibank gibi birçok önemli şirketin CEO’sunun eski hukuk müşaviri olması bir raslantı değil. Özellikle, şirket içindeki gelişmelerin sermaye piyasasına ne zaman ve nasıl bildirileceği konusu önceliklli konular arasında yer alıyor. Ayrıca, içeriden öğrenenlerin ticaretinin bir risk oluşturmaması için önemli atılımlar içinde olan şirketlerde yönetimde olanların hisse alım satımlarının yasaklandığı dönemlerin belirlenmesi ve kurum içinde duyurulması hukuk müşavirinin sorumlulukları arasında yer alıyor.

Şirketin risk belirleme ve yönetme süreci de hukuk müşavirinin ağırlıklı olarak sorumluluk aldığı süreçler arasında yer alıyor. Şirketin sadece hukuki sorumluluklarının değil, aynı zamanda itibarını etkileyebilecek konuların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin oluşturulması çalışmalarında iç hukuk müşavirine önemli bir rol düşüyor.

Kurumsal yönetişim konusundaki gelişmelerin takip edilmesi ve şirket içinde güvenilir bir şekilde uygulanmasının sağlanmasında da içi hukuk müşaviri önemli bir rol oynuyor. Basel II, ABD’de Sarbanes-Oxley, Türkiye’de SPK’nın iyi yönetişim kurallarının şirketin tüm süreçlerinin bütünsel bir parçası haline gelmesi konusunda öneriler geliştirilmesi ve bu konunun gözetilmesinde iç hukuk müşavirleri aktif bir rol oynuyorlar. Benzer bir şekilde kurumun hem çalışanları, hem de tedarikçileriyle olan ilişkilerinde hem hukuki sorumluluklarının, hem de etik sorumluluklarının yerine getirildiğini gözetiyorlar. Özellikle tedarikçi olarak seçtikleri şirketlerin kendi etik standartlarına uyumunun gözetimi önemli bir sorumluluk alanı olarak yer alıyor. Örneğin, tedarikçilerin çalışma hayatı ile ilgli kanunlara uymaması genellikle bu hizmetten faydalanan şirketler için de bir risk oluşturuyor.

Şirketin tüm hukuki anlaşmalarının belli standartlara uyması ve şirket çalışanlarının ve hissedarlarının haklarını korumasını gözetmek iç hukuk müşavirlerinin üzerinde çalıştıkları konular arasında yer alıyor. Bunun yanısıra, şirketin gönüllü olarak Global Compact gibi kurumsal sosyal sorumluluk gibi alanlarda oluşturulan standartlarla kendisini bağımlı kılması gibi kararlarda ve bu konudaki uygulamaların gözetiminde de yer alıyorlar.

İç hukuk müşavirlerinin önemli görevlerinden birisi de şirketin itibarını ve risklerini etkileyecek düzeyde önemli olan konuların CEO’nun ve yönetim kurulunun dikkatine getirilmesi. Şirketin sürekliliğini etkileyebilecek konuların sorun olamadan önce ele alınması ve tedbirlerin oluşturulması aslında yönetim kalitesinin artmasına da yardımcı olan bir yaklaşımdır. Bu nedenle, iç hukuk müşavirinin üst yönetim ile yakın bir ilişki içinde olması ve konulara hukuk mantığı ile olduğu kadar yönetim mantığı ile de yaklaşması şirketler için önemli bir kazanım oluyor.