Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

İnsan Sermayesi İle Zenginleşmek

Değeri oluşturan unsur, kaynaklardan kıt olanlardır. Günümüzde kıt olan finansal sermaye değil, proje üretebilen ve disiplinle uygulayabilen yaratıcı insan sermayesidir. Bu nedenle, eskiden bilançolarında taşıdıkları fiziki varlıklarla bağlantılı olarak belirlenen şirket değerleri, günümüzde şirketlerin entelektüel sermayelerini ne kadar iyi yönettikleriyle belirleniyor.

Ölçülmeyen performans iyileştirilemez. Bu nedenle, günümüzde şirket performanslarını belirlerken sadece paranın kıt olduğu dönemlerde geliştirilen öz sermaye karlılığı gibi ölçülerle değil, aynı zamanda insan sermayesinin etkin değerlendirilmesini de içeren çalışan başına karlılık gibi ölçüleri de kullanmak önem kazanıyor. Çünkü, günümüzde değer yaratan unsur olan entelektüel sermaye ancak insan ile geliştirilebiliyor.

Entelektüel sermaye tüm ilişki ağlarının yönetimiyle elde edilen bilgi birikimi manasına gelmektedir. Entelektüel sermaye insan sermayesi, ilişkiler sermayesi ve yapısal sermaye olarak üç ana kısımdan oluşuyor. Bunlardan insan sermayesi ve ilişkiler sermayesinin temel bir özelliği şirket tarafından sahiplenilememesi, sadece kiralanabilmesidir. Bu nedenle şirketin insan kaynaklarını ve ilişkiler ağını birarada tutan kurum kültürü ve yapısal sermaye kritik öneme sahiptir.

Yaratıcılığı teşvik eden bir kurum kültürü yaratmak isteyen yöneticilerin şirketlerinde entelektüel sermaye yatırımlarına öncelik vermeleri, bu konuya kaynak ayırmaları, çalışanlarının gelişimi için eğitim ve rotasyon programları oluşturmaları, takım çalışmasını teşvik etmeleri, yaratıcılığın kişisel performans değerlendirmelerinde önemli bir parametre olarak ele alınmasını sağlamaları, kurum içindeki girişimcileri teşvik etmeleri ve ödüllendirmeleri faydalı oluyor.

Entelektüel sermayesini ve gelişimini takip etmek isteyen kurumların düzenli olarak ölçümleyerek üzerinde durması gereken konular arasında (i) yeni iş geliştirme, (ii) bilgi sistemleri yatırımları, (iii) müşteri geliştirme yatırımları, (iv) insan kaynakları geliştirme yatırımları, (v) stratejik işbirlikleri için yapılan yatırımlar ve (vi) marka ve patent yatırımları gibi alanlar yer alıyor.

İnsan kaynaklarının yaratıcılığı teşvik etmek üzere yönetilmesi kurum içerisinde sadece bireysel performansın değil, aynı zamanda takım performansının da değerlendirilmesini ve teşvik edilmesini gerekitriyor. Çünkü, farklı fonksiyonlarda görev alan, farklı bakış açıları olan çalışanlar birlikte aynı heedef için çalışabilmek üzere açık bir iletişim ortamı kurabilirlerse kurumsal yaratıcılık artıyor. Bu nedenle, çalışanların üzerinde çalışacakları konular sadece üstlerinden gelen görevlendirmelerle değil, aynı zamanda kendilerinin de seçim yapabilecekleri şekilde belirlenirse motivasyon ve yaratıcılık artıyor.

Kurumda yenilikçiliği teşvik edebilmek için ödüllendirme sadece bireysel performansa değil, aynı zamanda bireyin paylaşım ve yardıma açıklığına da dayandırılmalıdır. Örneğin, basketbolcuların perfromansları sadece attıkları sayılar ile değil, aynı zamanda sayıya giden paslarla, top kazanmalarıyla ve rebound almalarıyla da değerlendiriliyor. İşte de çalışanların değerlendirilmesinde benzer yaklaşımlar ve ölçüler kullanılması paylaşımcı ve yenilikçi bir kurum kültürü yaratılmasına yardımcı oluyor.

Nitekim günümüzde yatırımcılar özellikle yaratıcı insanları cezbedebilmek için onlara sadece maaş ve prim değil, aynı zamanda hisse vererek hem işe odaklanmalarını, hem de takım olarak çalışmalarını teşvik ediyorlar.