Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Karar Kalitesini Artırmak

Kurumların geleceği aldıkları kararlar ve yaptıkları stratejik seçimlerle belirleniyor. Bu nedenle, karar kalitesini artırabilmek sadece gelecek dönem performansı açısından değil, aynı zamanda kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak açısından da önemli. Stratejik kararlarda risk-getiri, kısa vade-uzun vade, teşvik-denetim, farklı paydaşlara etkiler, ve etik kurallar-piyasa ugulamaları arasındaki dengeleri doğru şekilde kurabilmek ise deneyim ve bilgelik gerektiriyor.

Bu konuda başarı sağlayabilmek için önemli kararların alındığı toplantılarda önyargıları aşabilmek için bazı uygulamalara dikkat etmek gerekiyor.

Öncelikle, toplantıya kimlerin davet edileceği konusuna özen gösterilmeli. Katılımcılar arasında deneyim, risk iştahı, hatta çıkarları açısından çeşitlilik sağlanması ve özellikle farklı görüşleri dile getirebilmek becerisi olanların davet edilmesi konuların daha iyi tartışılmasına yardımcı oluyor. Bu konu sadece toplantı daveti yapılacağı zaman gündeme gelen bir konu olarak değil, yönetim kararlarını alacak takımı oluştururken dikkat edilecek bir konudur. Çünkü, karar kalitesi kurumu ve konuyu derinlemesine tanımakla da bağlantılıdır ve tanıma zaman gerektirir.

Karar toplantılarına davet edileceklerin bilgi ve deneyim düzeyleri posizyonlarından daha önemlidir. Konu hakkında uzmanların toplantının tamamına katılmasalar da katılımcılara bilgi sunmak üzere davet edilmeleri karar kalitesini olumlu etkiler. Karar aşamasında ise birlikte çalışma deneyimine sahip nispeten daha küçük bir takımın rol alması zaman içerisinde karşılıklı güvenin kazanılması açısından faydalı oluyor.

Karar toplantılarının kalitesi daha önce yapılan hazırlığın kalitesiyle de doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, karar toplantısından önceki hazırlığın doğru yönlendirilmesi kritik bir adımdır. Toplantıya sunulacak bilgilerin objektif olarak hazırlanması, verilerin birbirinden bağımsız kaynaklardan test edilmiş olması, içinde bulunulan ortamın ve kullanılan analitik yöntemler ile varsayımların açıkça ortaya konulması karar kalitesini etkileyen unsurlardır.

Karar seçim içerdiğine göre farklı alternatiflerin yeterince değerlendirilmiş olması önem taşır. Farklı alternatifleri hazırlacak ve sunacak ekiplerin farklılaştırılması ve hazırlık aşamasında rekabet ortamı yaratılması bazen alternatiflerin daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Karar toplantılarının kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan birisi de doğru ortam ve iklimin yaratılmasıdır. Bu görev toplantı başkanına düşer. Başkanın tüm katılımcıların görüşlerine başvurması, özellikle ağırlığı olanların toplantının başında diğerlerinin görüş bildirmelerin engelleyecek şekilde kendi görüşlerini öne sürmeleri yerine daha sonra konuşmalarının sağlanması, katılımcıların kendilerini rahat ve görüşlerini değerli hissetmeleri, kendi önyargıları varsa bunları açıkça ortaya koyabilecekleri bir iklim sağlanması, karar ile ilgili görüşlerin kişisel çatışmaya neden olmaması ve farklı görüş bildirmenin dışlanma sebebi olmamasına özen gösterilmesi toplantının kalitesini artırır.

Doğru ortam ve iklimin yaratılması için başvurulabilecek bazı araçlar ise şu şekilde sıralanabilinir: (i) toplantıya katılacakların toplantıda hangi konuların görüşüleceği ve hangi konularda karar beklendiğini önceden bilmelerinin sağlanması, (ii) katılımcıların toplantıya hazırlıkla gelmelerini sağlamak üzere önceden gerekli ve yeterli bilginin kendilerine ulaşmasının sağlanması, (iii) toplantıda farklı görüşler ortaya konmadan önce herkesin bireysel olarak alternatiflerin olumlu ve olumsuz yönlerini not etmelerinin istenmesi (bu yaklaşım karşılıklı etkilenme yoluyla grubun konunun bazı yönlerini gözardı etmesini engelleyeceği gibi, farklı bakış açılarının kişiselleştirilmesini de engelleme gibi bir avantaj sağlıyor), (iv) alternatiflerin gerçek alternatif olup olmadığını belirlemek ve kararın verilere göre değişebileceğini vurgulamak açısından alternatiflerin hangi varsayımlarda birbirlerine üstünlük sağlayabileceğini fizibilite rakamları ortaya konmadan önce tartışılmasının sağlanması, (v) toplantıda ‘şeytanın avukatlığını’ üstlenecek rollerin bazı katılımcılara özel olarak verilmesi, (v) risklerin iyi belirlenebilmesi ve risk yönetiminin yapılabilmesi için simülasyon youluyla alınacak kararın sonucunun iyi çıkmadığı durumda bunun neden olabileceğinin baştan tartışılmasının sağlanması.

Kurumlarda kararların sürekli alındığı gözönüne alınarak her karar alma sürecinin bir sonrakilerin kalitesini artırması için atılabilecek adımlar ise şu şekilde özetlenebilir: (a) karar alındığında tartışmanın sona ermesinin sağlanması, (b) farklı görüş bildirenlerin öngördüğü risklerin yönetilmesi için özen gösterilmesi, (c) kararın uygulanmasında ara değerlendirme sürelerininve kirterlerinin baştan belirlenmesi, (d) işin sonunda neyin, neden başarılı olduğu ve olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmasının ve bunun karar vericilerle paylaşılmasının sağlanması, (e) karar süreçlerinin zaman zaman gözden geçirilerek süreç iyileştirme önerilerinin geliştirilmesinin sağlanması.

Bu değerlendirmelerde temel hedef kişileri ve savundukları pozisyonları değerlendirmek değil hatalardan ders alarak bir sonraki karar sürecinde kaliteyi artırmak olmalıdır.

Özetle, karar kalitesini artırmak karar alma sürecini iyileştirmekten geçer.