Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kurumsal İletişim Yönetimin İşidir

Kurumlar gerek çalışanlarını, gerekse içinde bulundukları değer zincirinde rol alan diğer kişi ve kurumları kendi stratejileri doğrultusunda harekete geçirebildikleri ölçüde başarılı olurlar. İnsanlar ve kurumlar ancak ikna oldukları, benimsedikleri yönde hareketlerini değiştirirler. İnsanları ikna edebilmek ise ancak etkin bir iletişimle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, başkalarına istenileni yaptırtma sanatı olan yönetimin en temel aracı aslında iletişimdir.

Ne istediğini bilmeyen (stratejisi olmayan), istediğini etkin bir şekilde karşısındakilere iletemeyen (iletişim yetkinliği zayıf olan) iyi yönetici olamaz. Kurumları yöneten liderlerin en önemli yetkinlik alanlarından birisi de iletişim yetkinliğidir. Nasıl strateji delege edilmemesi gereken bir yönetim aracıysa, kurumsal iletişim de bizzat kurumun en üst yöneticisi tarafından yönlendirilmelidir. Çünkü, etkin yönetim, etkin iletişimden geçer. Kutadgu Bilig’in dediği gibi “İnsanda dilince değişir kader, Ya yurda baş olur, ya da başı gider.”

Etkin iletişim doğru zamanda, doğru ifadelerle, doğru kişi tarafından, doğru hedef kitleye, doğru bilginin, doğru araçlarla aktarılmasıdır. Bu nedenle, hazırlıklı, tutarlı, net, proaktif, dürüst ve samimi olmak gerekir. Bir mesajın hedef kitleyi harekete geçirebilmesi için (i) mesajın ve mesajı verenin güvenilir olması, (ii) insanların algıyabilmesi için konunun basite indirgenebilmesi ve somutlaştırılması, (iii) duygulara hitap edebilmesi için heyecan ve sürpriz içermesi, (iv) söylemlerle eylemlerin tutarlı olması ve (v) zihin payını artıracak düzeyde farklı ortamlara uyarlanarak tekrarı önem taşır.

Kurumlarda başarı için bir taraftan yeni ihtiyaçları belirlemek ve bunları karşılayacak ürün ve hizmetler üreterek değer yaratmak, diğer taraftan da yaratılan değerin doğru ve yaygın olarak algılanmasını sağlamak gerekiyor. Zihinlerde yer edinmek, hem şaşırtıcı düzeyde yaratıcılık gösteren ürün ve hizmetlerle, hem de odaklı, planlı, tutarlı ve süreklilik gösteren bir iletişimle sağlanır. Bu nedenle, tanıtım ve iletişim bütçelerini bir masraf kalemi olarak değil, önemli bir kurumsal yatırım olarak değerlendirmek gerekiyor.

Etkin bir iletişim için hedef kitlenin tespiti de önem taşır. Hedef kitlenin özellikleri hem mesajın şekillendirilmesini, hem de iletişim araçlarının seçimini etkiler.

Mesajın oluşturulmasında “Kiss” (keep-it-simple-stupid) basitlik prensibine dikkat edilmesi, geniş kitleler tarafından kolayca algılanmanın sağlanmasına yardımcı olur. Mesajın hem hedef kitlenin ilgisini çekecek şekilde paketlenmesi, hem de ürünle ilgili farklılık yaratan bir boyutu içermesi önem taşır.

İkna edici ve farklılık yaratan bir mesaj aşağıdaki konulardan herhangi birine odaklanabilir: (i) ürün veya hizmetin hangi ihtiyacı karşıladığı, (ii) nasıl kullanılacağı,(iii) kullanıldığında ne gibi etkiler yapacağı, (iv) araştırmalarla teyid edilmiş faydaları, (v) taklidi güç ve cazibesi olan üretim süreçlerine ilişkin bilgiler (çevrecilik ile ilgili faydaları gibi).

Medya, iletişim araçlarından sadece bir tanesidir. Müşterinin ürünü kullanma deneyimi, ürünün paketi, satış noktası, müşteri ile karşı karşıya kalındığında yaşatılan deneyim, ve başka müşterilerin söylemleri de önemli iletişim araçlarıdır. Dolayısıyla, iletişimin yönetiminde tüm bu araçları etkin kullanmak gerekir.

İletişimin sonuçlarını ölçmek güçtür. Ancak, iletişim yönetimini etkin kılmak için sonuçlarını ölçmeye de kaynak ayırmak gerekiyor. Unutmayalım ki, ölçülmeyen performans iyileştirilemez.

Toplumda zihin payını artırmak sadece bir iletişim konusu değildir. Çünkü en etkin iletişim kurumsal söylemlerle değil, kurumsal davranışlarla gerçekleştirilir. Dolayısıyla, toplumsal zihin payını artırmak sadece pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle değil, kurumun tüm fonksiyonlarıyla bu hedefe yönelik yönetilmesiyle sağlanır. Bu nedenle, kurumsal iletişimin kurumsal davranışlarla tutarlı olmasını sağlamak üst yönetimin görevidir. Bunu sağlamanın yolu ise tüm iletişim ve davranışları temel stratejilerle uyumlu kılmaktan geçer.

İnsanların bilgi bombardımına tutulduğu çağımızda, her kurum hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin toplumsal zihin payı açısından diğerleriyle rekabet halindedir. Son dönemlerde kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verilen önemin artmasının nedenlerinden birisi de toplumsal konulara yapılan katkıların müşterilerle kurulan ilişkinin derinliği, yoğunluğu ve yakınlığını artırmasıdır. Dolayısıyla, sosyal sorumluluğuna sahip çıkan, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunan şirketler toplumsal zihin paylarını artırıyorlar.

Özetle, kurumsal iletişim üst yönetimin görevini gerçekleştirebilmesinin temel araçlarından birisidir. Kurumsal iletişimde eylem, söylem tutarlılığının, stratejilerle uyumun ve kurumun tüm birimleriyle bağlantısının kurulmasının sağlanması bir yönetim sorumluluğudur.