Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kurumsal Yapılar ve Yatırım

Bir ülkenin gelişmesinde en önemli girdilerden birisi de o ülkeye yapılan yatırımlardır. Uluslararası şirketlerin bir ülkeye yatırım yaparken değerlendirmeye aldıkları en önemli konular arasında o ülkenin kurumsal yapılarının gelişmişliği de yer alıyor. Bu nedenle, Türkiye’nin daha çok yatırım çekebilmesi için yatırımcıların değerlendirmelerinde önem taşıyan bu konudaki gelişimini sürekli olarak izlemesi ve geliştirmesi gerekiyor.

Bir ülkenin kurumsal yapısı değerlendirilirken beş alan özellikle göz önüne alıyor: (i) Politik ve sosyal sistemler, (ii) yatırıma açıklık, (iii) piyasaların rekabete açıklığı, (iv) iş gücü piyasası, ve (v) finans piyasaları.

Bir ülkenin politik ve sosyal sistemi değerlendirilirken demokrasinin gelişmişliği; siyasette sağlıklı bir rekabet ortamı olup olmadığı; uygulamada hükümet, meclis ve yargı arasında kuvvetler ayrılığının olup olmadığı; hukuk sisteminin bağımsızlığı, etkinliği, çalışma hızı; basın özgürlüğü ve tarafsızlığı; sivil toplum kuruluşlarının yaygınlığı ve etkinliği; yolsuzlukların yaygınlığı ve yolsuzluğa karşı toplumsal tepkiler; anlaşmalara uyum gibi konular değerlendiriliyor.

Yatırıma açıklık konusunda ise hem devletin, hem de toplumun iş dünyasına ve yabancı yatırımcılara bakışı, belli sektörlerde yabancı yatırımlara sınırlama getirilip getirilmediği; bürokrasinin etkinliği; elde edilen ekonomik kârların kullanımına ve yurt dışına çıkartılmasına getirilen kısıtlamalar; yabancı işçi ve yöneticilerin çalışma izinleri; gümrük tarifeleri ve gümrük dışı kısıtlamalar; ülkenin diğer ülkelerle ve uluslararası kurumlarla yapılmış anlaşmaları gibi konular değerlendiriliyor.

Piyasaların durumu değerlendirilirken ele alınan konular ise şu şekilde sıralanabilir: telif haklarının, markaların korunması; tasarım ve ar-ge konusuna verilen önem; müşteri kesitleri hakkında bilgi edinebilme kolaylığı; dağıtım kanallarının rekabete açık ve etkin olması; lojistik sistemlerinin ve firmalarının çalışma etkinliği ve yaygınlığı; alacak tahsilinin kolaylığı; çevre koruma ve ürün güvenliğine verilen önem; yenilikleri deneme konusuna açıklık; rekabet hukukunun uygulama etkinliği.
İş gücü piyasaları değerlendirirken yönetici kalitesi ve bulunabilirliği; çalışma hayatında sendikaların etkinliği; kalite kültürünün yaygınlığı; çalışma şartları ve ücretler; performans kültürünün yaygınlığı; okul ve okul sonrası eğitim kurumlarının yaygınlığı ve etkinliği; şirketlerin çalışan sayısını değiştirme esnekliği gibi konular öncelik kazanıyor.

Finans piyasları değerlendirilirken şirketlerin kredi kullanma kapasitesi; sermaye piyasalarına ulaşabilme imkanları; sermaye piyasalarının derinliği ve devletin aldığı pay; risk sermayesinin bulunabilirliği ve yaygınlığı; şirketlerin ve tüketicilerin kredibiliteleri konusundaki bilgiye ulaşma kolaylığı; kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık ve bu konunun gözetimi; muhasebe kurallarının gelişmişliği ve gözetimi; düzenleyici ve denetleyici kurumların etkinliği; zordaki şirketler için uygulanan kurallar gibi konular ele alınıyor.

Ülkemizdeki en önemli sorunu işsizlik konusunda gelişme kaydedebilemenin yolu yatırımları artırmaktan geçiyor. Bu nedenle, yatırımcıların önem verdiği bu konularda önemli gelişmeler kaydetmeliyiz. Ölçülmeyen performans geliştirilemediğine göre, Tüsiad, TOBB gibi kuruluşların her sene bu konulardaki gelişmeleri ölçmek ve kamuoyu ile paylaşmak gibi bir sorumluluğu üstlenmesi ülke gelişmesine katkı sağlayacaktır.