Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Okul Kitapları

Bu hafta yaklaşık 15 milyon genç bir eğitim yılını daha tamamlayıp yaz tatiline çıkıyor. Öğrencilerin performans değerlendirmesi ders yılı sonunda aldıkları karnelerle belirleniyor. Ya eğitim sistemimizin değerlendirilmesi?

Ülke olarak gençlerimizin bir yılını ne kadar etkili olarak kullandığımızı sorgulamaksızın ne refah düzeyimizi, ne de eğitim sistemimizi geliştiremeyiz. Eğitim sistemimizin birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Ancak, en hızlı ve etkili gelişmenin sağlanabileceği alan okul kitaplarının kalitesini geliştirmektir

Eğitim sistmimizi dünyanın en iyileriyle rekabet edebilir düzeye getiremezsek, rekabet gücümüzü ve dolayısyla refah düzeyimizi de sürekli olarak artırmamız güçleşir.

Eğitim mekanların, teknolojik altyapının ve öğretmenlerin niteliğini geliştirmenin maliyeti ve süresi çok olabilir. Ancak, eğitimde kullandığımız içeriğin niteliğini geliştirmek hem ekonomik, hem de etkin bir başlangıç olabilir.

Okul kitaplarımızın belli ilkelere dikkat ederek yeniden yazılması, 15 milyon gencimizin önümüzdeki yıllarda eğitim sisteminden alabildiklerini önemli ölçüde artıracaktır.

Eğitimde yeni teknolojileri kullanmaksızın ve eğitimin içeriğini güncelleştirme sürecimizi yeniden yapılandırmaksızın dünya ile rekabet edebilecek nesiller yetiştiremeyiz.

Çağdaş eğitim sistemi için her sınıf için kapsanacak konular her yıl elden geçirilmeli; her bir konunun içeriği o konunun uzmanlarını, çocuk psikologlarını, grafikerleri ve teknoloji uzmanlarını barındıran takımlar tarafından hazırlanmalıdır. Bu içerik hem okul kitaplarına, hem de internette etkileşimli ortama yansıtılmalıdır.

Öncelikle, kitaplar gerek bilgi içeriği (akademik yönden), gerekse sunuşu (eğitsel yönden) açısından çağı yakalamalıdır. Bu nedenle, kitaplardaki bilgiler güncel olmalı, örnekler ve konular 20 sene öncesinin değil, bugünün gerçeklerini yansıtmalı. Örneğin, ulusçu önyargılar yerine, küresel vatandaşlığın gerekleri işlenmelidir.

Ders kitapları yorumları çoğulcu bir yaklaşımla sunmalı, farklı görüşleri savunan kaynakları da kapsamalıdır. Kritik düşünce yeteneklerini geliştirmek için farklı bakış açılarının işlenmesi önem taşımaktadır. İnsan hakları, çok kültürlülük, fırsat eşitliği gibi konuların işlenmesi, demokrasimizin gelişmesine, katılımcılığın artmasına yardımcı olacaktır. Aynı şekilde, küresel, ulusal, bölgesel, yerel perspektifler arasında dengeli bir yaklaşım sergilenmesi, gençlerimizin geniş bir perspektifle yetişmesine yardımcı olur.

Gençlerin en yaratıcı oldukları bir dönemde kitaplar, onlara cevapları vermek yerine, yeni sorulara ve kişisel araştırmaya yöneltecek nitelikte olmalıdır. Öğrencilere kazandırılabilecek en önemli özelliklerden biri de eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmektir.

Uygulamalı eğitim teorik eğitimden daha etkilidir ve öğrencilerin bağımsız öğrenme yeteneklerini geliştirir. Öğretmenler olmadan da kullanılabilecek, deneylerle uygulamayı teşvik eden, çeşitli görev ve etkinlikler içeren kitaplar gençler için hem daha cazip, hem de daha öğretici olur.

Eğitimin etkinliğini artırmak için ders kitapları hem öğrencilerin dil yeteneklerine uygun, hem de onların dil ve kavramsallaştırma yeteneklerini geliştirmelidir. Yaş grubunun gelişim seviyesine uygun ödev ve etkinlikler içermelidir. Öğrencilerin özdeğerlendirme yeteneklerini ve sürekli gelişme motivasyonlarını geliştirmek üzere ölçme-değerlendirme fırsatları sunmalıdır.

Ders kitaplarındaki görsel malzemenin de güncel ve çekici olması öğrenmeyi kolaylaştırır. Görsel malzemenin işlevsel olması ve konuları özetleyici nitelikte olması öğrenme düzeyini geliştirir.

Ders kitaplarında konuyla ilgili kaynaklara yer verilmesi, özellikle internetteki diğer kaynaklaral bağlantıların kurulması öğrenmeyi geliştirici olur.

Ders kitaplarının hayatın kendisi gibi konular arasındaki bağlantılara yer vermesi, disiplinler arası ve dersler arası geçişlere ve projelere yer vermesi öğrenmeyi çok boyutlu ve daha etkin kılar.

Birçok okulumuzdaki laboratuvar eksikliği göz önüne alındığında sanal deneylerin hazırlanması ve internet aracılığı ile bilgisayara ulaşabilen tüm öğrencilere sunulması eğitim açısından faydalı olacaktır. Yine öğrencilerin kapsamdaki konularla ilgili sorularını internet üzerinden cevaplandıracak bir sistem kurulması öğrenme etkinliğini artıracaktır.

Öğrencilerin kendilerini test edebilecekleri, ve geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanları görebilecekleri ve bu alanlarla ilgili bilgilere ulaşabilecekleri bir ortamın internette oluşturulması özel derslerin her isteyene açık olması anlamına gelecektir.

Güncel olayların tarihçesini ve önemini anlatan kısa bilgilerin derlenmesi ve yine internet üzerinden sunulması öğrencilerimizin ilgi düzeyini yükseltecek bir yaklaşımdır. Öğrencilerin dünya üzerindeki diğer bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak üzere bir arama ve tercüme motorunun sağlanması da önemlidir. Eğitsel oyunların internet üzerinden sunulması da ilgiyi artıracaktır.

Yine öğrencilerin ilgi alanlarını daha iyi belirleyebilmeleri ve daha bilinçli meslek seçimleri yapabilmeleri için konularında uzman kişilerle söyleşilerin de sanal ortamda sunulması faydalı olacaktır.

Özetle, okul kitaplarını bu ilkeler doğrultusunda ele almak eğitim sistemimizin reformu için en ekonomik ve etkin başlangıç olacaktır.