Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yatırımcı İlişkileri

Halka açık şirketlerde en önemli paydaşlardan birisi de şirket hisseleri ile ilgilenen yatırımcılardır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirket hakkında zamanında, doğru ve tutarlı bilgi sunulması şirketin piyasadaki güvenirliğini olumlu olarak etkiler. Yönetim kurullarının şirketi hissedarlar adına yönlendirme ve gözetme görevini üstlendikleri gözönüne alındığında, yatırımcı ilişkilerinin kalitesini garanti altına almanın da önemli bir yönetim kurulu görevi olduğu ortaya çıkar.

Bu nedenle, halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri departmanlarının kurumsal yönetişim komiteleri aracılığı ile yönetim kurullarına düzenli olarak bilgi sunmaları gerekir. Yönetim kurulları düzenli olarak (1) şirketin hisses değeri, piyasadaki işlem miktarı ve hissenin piyasa ve sektör ortalamaları ile göreceli performansı; (2) şirketi değerlendiren analistlerin değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin yönetimin bütçe ve performans hakkındaki değerlendirmeleriyle arasındaki farklar; (3) piyasa oyuncularının şirket stratejisi ve performansı hakkındaki değerlendirmeleri; (4) analistlerin ve piyasa oyuncularının şirket hakkında gündeme getirdikleri temel konular; (5) şirketin halka açık hisselerinin kimler tarafından tutulduğu ve bu konudaki önemli değişimler; (6) şirketin yatırımcılara sunduğu bilgilerin yöntemi (yıllık raporlar, yatırımcı seminerleri, web sitesi gibi), kapsamı, zamanlaması ve kalitesi; ve (7) yatırımcı ilişkileri açısından kendi uygulamalarının en iyi uygulamalarla karşılaştırılmış performansı hakkında bilgilendirilmelidir.

Yatırımcı ilişklerinin kalitesini belirleyen en önemli unsur, sürprizlerin yaşanmaması ve bilgilendirme açısından yatırımcılar arasında ayırımcılık yapılmamasıdır. Bu nedenle iyi bir yönetim kurulu, şirketin yatırımcı ilişkileri uygulamalarını sadece kendi iç süreçleriyle değil, aynı zamanda yatırımcılar ve benzer şirketler arasında algılama ölçümleriyle de takip etmelidir.

Yatırımcılarla paylaşılacak bilgiler arasında şirketin misyon ve vizyonu, endüstri ve iş ortamının bu vizyon açısından değerlendirilmesi; şirketin stratejileri; bu stratejilerin uygulandığına ilişkin ve gelişmelerin takip edilmesini sağlayacak göstergeler; finansal göstergeler; yatırımcı sunuşları ve önemli gelişmelere ilişkin kamuoyuna açıklamalar; ortaklar, tahvilleri elinde tutanlar, tedarikçiler ve anahtar müşteriler hakkındaki gelişmeler; kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim konusundaki uygulamalar sıralanabilir. Bu bilgilerin kolayca anlaşılabilir, dönemler arasında karşılaştırılabilir, bağımsız kurumlarca denetlenebilir olması ve kapsamının kurumun performansını ve risk alanlarını belirleyici olabilecek tüm unsurları içermesi şirkete duyulan güvenin artmasına yardımcı olur.

Yatırımcı ilişkilerinde internetin etkin kullanımıyla genel kurul toplantıları ve/veya analist sunuşlarının eş zamanlı olarak tüm hissedarlara ulaştırılması ve hissedarlar arası ayrımcılığın önlenmesi her geçen gün daha kolaylaşıyor. Bu nedenle, yatırımcı ilişkileri sadece yüz yüze görüşmeleri değil, aynı zamanda duyuruları, dönemsel raporları ve internet aracılığı ile yatırımcıların kullanımına bilgi sunumu konusunu da kapsar.

Her ne kadar analistlere ve yatırımcılara bilgi aktarımı genellikle CEO ve üst yönetim tarafından yapılırsa da, yatırımcıların en azından yönetim kurulu başkanına veya kurumsal yönetişim komitesinden bir bağımsız üyeye rahatlıkla ulaşabilmeleri sağlanmalı, genel kurullara tüm yönetim kurulu üyeleri katılarak hissedarların öncelikleri hakkında bilgi edinmelidir.

Yatırımcıların güvenini kazanabilen şirketler, şirkete yatırım yapanların çeşitlenmesini, gerektiğinde şirket evlilikleri veya büyük yatırımlar için kaynak yaratabilmeyi, şirket itibarlarının ve dolayısıyla şirket değerinin yükselmesini sağlarlar. Özetle, yatırımcıların ve onlara bilgi sunan analistlerin güvenini kazanmak düzenli ve disiplinli bir bilgi paylaşım süreci ile gerçekleştirilebilir. Bu süreçlerin sağlıklı olarak çalışmasının gözetimi ve sunulan bilgilerin şirketin güncel durumun doğru yansıttığından emin olunması ise yönetim kurullarının görevidir.