Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yenilikçiliğin Önündeki Engeller

Başarı için en önemli unsurlardan birisi de yenilikçilik ve yaratıcılıktır. Bu nedenle başarılı olmayı hedefleyen şirketler yenilikçiliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya gayret etmeli. Bu konuda başarılı olabilmek için ne gibi engellerle karşı karşıya olduklarını iyi anlamaları gerekiyor.

Yenilikçilik ve yaratıcılığın farklı aşamalarında farklı engellerle karşılaşılıyor. Sonuca ulaşabilmek için her aşamadaki engellerle mücadele etmek gerkiyor. Örneğin, yenilikçilik ve yaratcılığın ilk aşaması fikir üretme aşamasıdır. Bu aşamada karşılaşılabilecek engeller, organizasyonun yeterince yeni fikir üretememesi, üretilen fikirlerin değer yaratma potansiyelinin düşük olması veya müşteriler açısından cazip olmaması olarak sıralanabilir. Bu sorunla başia çıkabilmek için, kurumun risk alma potansiyelini artırmak, her kademe ve bölümdeki çalışanların müşterilerle daha yakın temas içinde olmasının sağlanması, farklı bakış açılarına sahip çalışanların ve kurum dışından kişilerin bir arada fikir üretebileceği ortamlar yaratılması fayda sağlıyor.

Yenilikçilik ve yaratıcılık konusundaki ikinci aşama ortaya konan fikirler arasında seçim yapma aşamasıdır. Bu aşamadaki engeller, yapılan seçimlerin doğru olmaması; zamanlama açısından ya çok erken, ya da çok geç kalınılması; kararlarda önceliklerin belirlenememsi sonucunda uygulamaya geçirilebilecek olandan çok fazla veya çok az fikirin uygulama aşamasına geçmesi olarak sıralanabilir.

Uygulama aşamasında ise kaynak yetersizliği; yeterli kurumsal inanç oluşturulamaması nedeniyle başarılı uygulama için gerekli kaynakların harekete geçirilememesi; kurumsal yetkinliklerin yeni fikri uygulamaya almak için gerekli yetkinlik düzeyine ulaşamamış olması; veya rakiplerden geç kalınması olarak belirlenebilir. Bu nedenle, uygulama planlaması ve önceliklendirmesi önem taşıyor. Gerektiğinde değer zinciri içerisindeki farklı birimlerle iş ortaklıkları kurabilmek kaynak veya yetkinlik sıkıntısını aşabilmek için kullanılabilecek bir yaklaşımdır.

Piyasaya sunma aşamasında ise müşterilerin yeniliği benimseme hzının yavaş kalması; pazarın küçük kalması; yeniliği benimsemesi gereken müşteri kesitinde firmanın yeterli güveni oluşturamaması gibi engellerle karşılaşılıyor. Bu nedenle, potansiyel müşterileri ve onların güven duyacağı iş ortaklarını yenilikçilik sürecine katmak bu engellerin zamanında aşılabilmesi açısından önem taşıyor.

Bir kurumda yenilikçilik ve yaratıcılığın geliştirilebilmesi için bu konunun üst yönetimin öncelikleri arasında yer alması ve kurumun farklı birimleri arasındaki iletişim kanallarının sağlıklı çalışıyor olması önem taşıyor. Ayrıca, yenilikçilik sorumluluğunun kurum içerisinde birçok farklı birimde üstlenilmesi farklı fikirlere uygulama şansı tanınmasını sağlar.

Kaynaklar açısından sınırları aşabilmek için ve tüm değer zincirinin yeniliğe kolay adapte olabilmesi için tedarikçilerle ve dağıtım kanallarıyla birlikte çalışma kültürü oluşturmak büyük fayda sağlıyor. Günümüzde yenilikçilik ve yaratıcılık için ortaklık yapılan en önemli unsurlardan birisi de müşteriler. Müşterilere fikir aşamasından, test ve geliştirme aşamasına kadar rol vermek, hem nihai ürünün kalitesini artırıyor, hem de yeniliğin hızla kabul edilebilmesini sağlıyor. Bu konuda belki de en gelişmiş örnekleri bilgisayar uygulamaları yazan şirketler kullanıyorlar.

Özetle, bilgi paylaştıkça artıyor ve yenilikler daha çabuk kabul ediliyor. Bilgi paylaşımı pazarı daha hızlı büyüterek öncülere avantaj sağlıyor.