Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yenilikçilik Kapasitesini Artırmak

Kazanmayı hedefleyen şirketler, ya pazara yenilikçi ürünler sunarak, ya da herkesin sunduklarını daha iyi ve ekonomik olarak yapabilenler oluyor. Bu nedenle, bir şirketin yenilikçilik kapasitesi, onun sürdürülebilir başarısı için önemli bir yetkinliktir.

Bir şirketin yenilikçilik kapasitesini geliştirebilmesi için öncelikle bu konudaki yetkinliklerini ölçmesi gerekir. Ölçülmeyen perfromans, iyileştirilmez. Şirketlere değer yaratabilecek yenilikçiliğin üç temel adımı var: (i) Fikir üretmek, (ii) Fikri ürün veya hizmete dönüştürmek, ve (iii) Yenilikçi ürün ve hizmetleri piyasaya hızla sunarak, hatırı sayılır bir pazar payı yakalamak.

Fikir üretme aşamasındaki en önemli engel “Burada üretilmedi sendromu”dur. Bir başka ifade ile, gerek kurum içindeki birimleri, gerekse başkalarının fikirlerine değer vermeme, onları dinleeye kaynak ve zaman ayırmamaktır. Bu sendromu aşabilmek için üst yönetimin her birimde üretilen yeni fikirlerin, birimler arası çalışmalarla elde edilen fikirlerin ve dış ortaklarla yapılan çalışmalarla elde edilen yeni fikirlerin envanterini tutması ve her üç türde fikir üretimini teşvik etmesi faydalı olur. Bu şekildeki ölçümler, hem kurum içinde yenilikçilik kültürünün gelişmesine, hem de biriler arasında ve kurum dışındakilerle birlikte fikir üretmeyi teşvik eder.

Şirketlerin en önemli sorunlarından birisi fikir üretimindeki sıkıntı değil, fikirler arasında iyi seçim yapabilmek ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesini destekleyecek kaynakları harekete geçirebilmek aşamasında ortaya çıkıyor. İyi ürün fikirleri ortaya atılsa bile, bunu ticari olarak kârlı bir şekilde piyasaya sunacak iş modelerini geliştrme konusundaki deneyim eksikliği şirketler için kısıtlayıcı bir unsur oluyor. Başarısızlık korkusunun hakim olduğu kurum kültürüne sahip şirketlerde çalışanlar ve yöneticiler yeni fikirlere yeterince sahip çıkmıyorlar. Bu nedenle, yenilikçilik içeren projelere ayırılan kaynaklar, bu projelerin terminlerine ne kadar uydukları ve yenilikçilik projelerinin başarı oranlarına ilişkin verilerin tutulması ve değerlendirilmesi faydalı olur.

Yenilikçi uygulamaların piyasaya sunumundaki hız kritik başarı faktörlerindendir. Bu nedenle, yenilikçi ürünleri piyasaya sunma hızı, rakiplerin yenilikleri taklit etme hızı, yeni ürünlerin çeşitli coğrafyalarda ve dağıtım kanallarında bulunabilirlik durumu hakkındaki verilerin düzenli olarak değerlendirilmesi önem taşır.

Fikir üretme aşamasındaki perfromanslarını geliştirmek isteyen şirketler şirket içinde ve dışında bilgi, fikir ve çözüm paylaşım ağları kurmaya dikkat ediyorlar. Ayrıca, kurum içinde ve dışındaki paydaşlarla bir araya gelmeyi sağlayacak sosyal ortamlar oluşturulması da insanların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve güven ortamının oluşmasına yardımcı olarak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmeye destek oluyor.

Yeni fikirlerin yeterli desteği bulamaması sorununa çözüm olarak bu konudaki kaynak kararlarının farklı yöneticilere dağıtılması, dolayısıyla herhangi bir bakış açısının fikirleri doğmadan engellemesinin önüne geçilmesi deneniyor. Ayrıca, yeniliklerin geliştirilmesi aşamasında onları kısa vadeli sınırlamalardan koruyacak önlemlerin alınması, bebeklik aşamasındaki fikirlerin yeterince güçlenmeden yarışa katılmaması sağlanıyor.

Yayılım aşamasında başarılı olabilmek için yenilileri piyasaya hızlı sunabilen yöneticilerin ödüllendirilmesi, gerektiğinde yeni ürünlerin eski ürünlerin performansını geriletmesinden rahatsızlık duyulmaması için farklı yöneticilere bağlanması gibi önlemler kulanılıyor.

Özetle, ölçülmeye ve teşvik edilmeyen davranışlar gelişemiyor. Bu nedenle şirketlerin geleceği için çok önemli olan yenilikçilik yetkinliklerini geliştirebilmek için yenilikçilik sürecinin her aşamasında perfromansı ölçmeye ve teşvik etmeye önem vermek kurumun bu konudaki başarısının da temeli oluyor.