Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Capital Dergisi “TAİK Hakkında Dr. Yılmaz Argüdenle Röportaj”

Türk-ABD ilişkilerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri paylaşmak temeline dayanıyor. Nitekim, bu iki ülkenin halkı bu ortak değerler uğruna bir zamanlar kendi ülkelerinden çok uzak bir yörede, Kore’de, omuz omuza savaşmayı göze alabilmiştir, Bosna, Somali, Afganistan gibi bir çok bölgedeki işbirliğimizin temeli de bu ortak değerlerdir.

Her ilişkide olduğu gibi zaman zaman çıkar veya öncelik farklılıkları ilişkilerde iniş çıkışlara neden olabilmektedir. Örneğin, 1964 Johnson Mektubu, 1975-1978 silah ambargosu ve kesinlikle aynı düzeyde olmasa da Kuzey Irak’taki operasyonlarda bazı öncelik farklılıkları ilişkileri geren unsurlar olabilmektedir. Ancak, her iki ülke halkının da ortak değerlere bağlılığı bu farklılıkların aşılabilmesini ve ilişkinin uzun soluklu ve sağlam temelli olmasını sağlamaktadır.

Bu nedenle, Türk-ABD ilişkilerinin geleceğini düşünürken bu perspektifi unutmamalıyız. Ülkeler arasındaki ilişikilerin geleceğini düşünürken küresel boyuttaki iki gelişmeye de dikkat çekmek gerekiyor. Bunlardan birincisi ülkelerin güçleri ne olursa olsun, karşılıklı bağımlılığın artmasıdır. Brezilya’daki yağmur ormanlarının tahribi dünyanın iklimini etkiliyor. Çin’de ortaya çıkan sars hastalığı çok kısa bir zamanda Kanada’yı tehdit edebiliyor. Afrika’daki AİDS hastalığı, bir süre sonra dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelebiliyor. Asya’daki talep patlaması, tüm dünya ülkelerinin daha yüksek enerji ve lojistik maliyetlerine katlanmasına sebep oluyor. Dünyanın bir yöresindeki terörist tehdit, dünyanın en güçlü devletine saldırabiliyor. Bu nedenle, ortak değerlere sahip olan ülkeler arasında işbirliğinin artması gerekiyor. Türkiye ve ABD, pek çok bölgesel sorun karşısında ortak kaygıları paylaşmakta, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya’yı kapsayan geniş bir coğrafyada barış, istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi için birlikte çalışmaktadır. İki ülke, AB ve NATO genişlemesi ve uluslararası kurumların güçlendirilmesi gibi konularda da benzer görüşler taşımakta, yakın işbirliği içinde bulunmaktadırlar.

İkinci önemli gelişme ise ülkeler arasındaki ilişkilerin boyutlarının zenginleşmesidir. Artık ülkeler arasındaki ilişkiler sadece devlet kademeleriyle belirlenmiyor, aynı zamanda iş dünyasının, akademik ve sanat dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının önemi artıyor. Başka bir deyişle uluslararası ilişkiler gittikçe daha çok “sivil”leşiyor, devlet-dışı, hükümet-dışı bir kimlik kazanıyor. Örneğin, çevre sorunlarına karşı duyarlılığı, sivil toplum kuruluşlarının başlattığı hareketler geliştirdi. Bu hareketler dünyanın en büyük petrol şirketlerine kararlarını geri aldırmayı başardı. “İnsan hakları beyannamesinin” kabul edilmesi, kara mayınlarının yasaklanması gibi önemli gelişmeler sivil insiyatifler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, Türk-ABD ilişikilerinin gelişmesinde değişik toplum kesimlerine ve sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşüyor.

TAIK ilk 20 yılında Türkiye – ABD ilişkilerine nasıl bir katkı yaptı ve önümüzdeki dönem için planlarınız nelerdir?

TAİK, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve dengeli bir şekilde artmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan gönüllü bir kurum. Sayın Turgut Özal’ın da teşviği ile kurulan Türk-Amerikan İş Konseyi daha sonra TOBB, TÜSİAD, TİM gibi Türk özel sektörünün 9 kuruluşu tarafından kurulan DEİK bünyesindeki 67 İş Konseyine de öncülük yapmış oldu.

TAIK ana hedefi doğrultusunda Türk iş dünyasının ABD ile olan ilişkilerinin gelişmesi için bu dönemde 1.000’i aşkın toplantı düzenledi. Katılımcıları arasında Türkiye’den Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, çeşitli bakanlar, iş ve akademik dünyasının önemli temsilcileriyle birlikte ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve çeşitli bakanların, Kongre sözcüsü, bir çok Kongre üyesi ve danışmanları, Amerikan iş dünyasının saygın temsilcileri ve düşünce merkezlerinden konuşmacıların da olduğu bu toplantılarda 10.000’lerce katılımcının bilgilendirilmesi sağlandı, ilişkilerin derinleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunuldu.

TAIK faaliyetleri geçtiğimiz 20 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerde sağlanan önemli gelişmelere katkıda bulundu. Bu gelişmeler arasında aşağıdaki konuları sayabiliriz:

– Türkiye’nin Gelişmekte olan 10 Büyük Pazar (BEM) arasında değerlendirilmesi
– US Exim Bank’ın Türkiye risk oranını düşürmesi
– Türkiye’nin tekstil kotasının artırılması
– Apalaçya-Türkiye Ticaret Projesinin uygulamaya geçmesi
– Özel sektörün BDC (Business Development Council) içinde temsili
– Ekonomik Ortaklık Komisyonu (EOK) Toplantılarında özel kesimin temsili
– ABD Kongresinde Türk Dostluk Grubu (“Turkiye Caucus”) kurulması
– ABD Kongresinde Ermeni Soykırımı tasarılarının reddi
– TUSIAD-US ofisinin açılarak lobi faaliyetlerinin yönlendirilmesi
– Washington’da her yıl yapılan Ortak Konferansın Washington’da gerçekleşen en büyük ikili konferans niteliğini kazanması
– Türk firmalarının ABD’de yatırım yapmalarına destek sağlanması
– Amerikan firmalarının Türkiye’de yatırım yapmalarına destek sağlanması
– Üçüncü ülkelerde işbirliğinin teşvik edilmesi (Orta Asya, Afganistan, Irak)
– Karşılıklı ticaretin dengelenmesi ve sektörel olarak çeşitlenmesi

Önümüzdeki dönemde TAIK, ABD’de Türk ekonomisini ve firmalarını tanıtmak, bilgi paylaşımı sağlayarak Türk-Amerikan iş geliştirme imkanlarını sürekli ilerletmek için gerekli zemini oluşturmak hedefine odaklanmayı planlamaktadır Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda şu konulara öncelik veriyoruz:

• İki ülke arasında ticari ve sınai işbirliğinin ve ortak yatırımların artırılması
• Ticareti ve ortak yatırımı kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaları tespit ederek, bunların kaldırılması veya iyileştirilmesi yönünde ilgili mercilere bilgi verilmesi
• Finansman olanaklarının geliştirilmesi
• Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin ABD’de tanıtılması
• ABD’deki iş fırsatlarını Türkiye’nin değişik yörelerinde tanıtılması
• Üçüncü ülkelerde işbirliğini teşvik edilmesi

Bu doğrultuda TAIK’in 20. yılında başlattığımız faaliyetler ise şu şekilde özetlenebilir:

• Anadolu-ABD Köprüsü temasıyla her ay ayrı bir ilimizde ABD ile iş geliştirme konusunda bilgi paylaşımı sağlayacak toplantılar düzenlemek
• Türk-Amerikan ilişkileri konusunda kamuoyu oluşturulması için içerik geliştirmek ve paylaşımı yaygınlaştırmak için basın ile ilişkilere ağırlık vermek
•Türk-Amerikan İlişkilerinin değişik boyutları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aylık toplantılar düzenlemek, araştırma projelerini desteklemek ve Türk-ABD işbirliğindeki başarı hikayelerini kamuoyuna sunmak
• Eyalet ve sektör bazında iş geliştirme faaliyetlerine öncelik vermek
• www.turkey-now.org sitesinin kurulmasıyla iki ülke arasında iş fırsatları konusuda güncel bilgi sunmak

TAIK, çalışmalarında aynı hedefleri paylaşan kamu ve özel sektör kurumlarıyla, üniversiteler, düşünce merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmanın önemine inanmaktadır.

Ana hedefimiz, Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkinin çeşitlenmesi, gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Ortak değerleri paylaşan bu iki ülkenin, ortak çıkarlarlarının ve ekonomik olarak karşılıklı bağımlılığının artmasına katkıda bulunmanın, önceliklerimizde de uyum sağlanmasının en etkili yolu olduğuna inanıyoruz.