Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Burak Erşahin

Yönetici Ortak

Eğitim

MBA (Finans), Koç Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği, İTÜ

Profil

İş hayatına Pfizer İlaçlarında üretim planlama sorumlusu olarak başlamıştır. Çalışmaları sırasında üretim sahalarının büyük bölümünün planlamasından sorumlu olmuş, talep tahmininden başlayarak, ürünün fabrikadan depoya teslimine kadar olan süreci, üretimde tezgah yükleme dahil olmak üzere yönlendirmiştir. Ana görevine ek olarak şirket geneline yönelik talep tahmini paketinin kurulmasına destek vermiş, üretim sahaları için verimlilik ve maliyet hesapları yapmış, yurtdışına yönelik verimlilik ve finansal raporlar hazırlamıştır. Daha sonra ARGE bünyesine katılmıştır. Halen çeşitli kuruluşlara verilen danışmanlık hizmetlerinde görev almaktadır.

Deneyim Alanları

  • Stratejik Planlama ve Yönetim
  • Organizasyonel Yapılanma
  • Kurumsallaşma
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Süreç İyileştirme
  • Finansal Analiz ve Risk Yönetimi

Deneyiminden Örnekler

Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma Projeleri

İlaç Şirketi; Strateji, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projesi:
Sektör trendlerinin ve iş sonuçlarının değerlendirilmesi, ilaç endüstrisinde yaşanan global değişimler doğrultusunda üç farklı gelecek senaryosunun hazırlanması, senaryolara göre hedeflerin ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi, organizasyon yapısının hedefler ile uyumlu hale getirilmesi ve insan kaynakları sistemlerinin güncellenmesi

Cep Telefonu Distribütörü; Strateji, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projeleri:
Sektör trendlerinin ve iş sonuçlarının değerlendirilmesi, bölge potansiyellerinin değerlendirilerek perakende yapılanması için fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, şirket ana iş hedeflerinin tanımlanması, organizasyon yapısının yeniden tasarlanması, tüm pozisyonlar için iş değerlemelerinin yapılması, performans, ücret ve prim sistemlerinin oluşturulması

Medya Şirketi (İki televizyon kanalı için); Performans Değerlendirme Projesi:
Haber gruplarının, haber üretim performans kriterlerinin belirlenmesi, bu kriterlere göre verimliliklerinin değerlendirilmesi, performans gelişimine yönelik önerilerin geliştirilmesi

Lojistik Şirketi; Stratejik Değerlendirme Projesi:
Karayolu taşımacılığına odaklı şirketin trafik yapılarının incelenmesi, karlılığı artıracak şekilde konsantre olunması gereken hatların belirlenmesi, karayolu trafiği dışında kalan havayolu, denizyolu ve demiryolu trafiklerinde fırsatların ortaya çıkarılması, yeni organizasyon yapısının ve odaklı çalışmaya yönelik yapılanmanın tasarlanması

Boya Şirketi; Pazarlama Etkinliğini Artırma Projesi:
Boya endüstrisinin ve şirketin iş sonuçlarının değerlendirilerek, satış ve pazarlama konularında gelişmeye açık alanların belirlenmesi, satış ve dağıtım ağının optimum satıcı ve nokta sayısına göre yeniden tanımlanması, ürün portföyünde rasyonalizasyon önerileri geliştirilmesi

İlaç Şirketi (Uluslararası); Satış Ekipleri Verimlilik Artırma Projesi:
Satış yönetiminin beklentileri ve ideal satıcı kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi, mevcut grup içinden yetkin satıcıların seçilmesi, bu gruba yönelik özel eğitim programının planlanması, programın segmentasyon ve stratejik düşünce eğitimlerinin hazırlanması

Traktör Şirketi; Stratejik Planlama Projesi:
Şirket iş sonuçlarının, yeni tarım politikalarının ve dünya trendlerinin sektör üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, şirket misyonun ve bu doğrultuda orta vadeli ana iş hedeflerinin rakamsal olarak belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için aksiyon planlarının çıkarılması, bu planlardan müşteri segmentasyonu çalışmasının tüm satış ekibinin koordinasyonu ile gerçekleştirilmesi

Otomotiv Yan Sanayi Şirketi; Stratejik Planlama Projesi:
Şirket iş sonuçlarının, otomotiv endüstrisinin global trendlerinin değerlendirilmesi, şirket misyonunun ve ana iş hedeflerinin belirlenmesi, bu hedefler doğrultusunda şirketi oluşturan dört farklı bölüm için farklı aksiyon planlarının hazırlanması

Yapı Malzemeleri Şirketi; Strateji, Organizasyon ve Süreç İyileştirme Projeleri:
İş sonuçlarının analiz edilerek ürün portföyünde ve satış ağında rasyonalizasyonlar gerçekleştirilmesi, müşteri ve süreç odaklı organizasyon yapısının tasarlanması ve bu yapıya geçiş çalışmalarının yürütülmesi, organizasyondaki tüm pozisyonlar için görev tanımlarının yazılması ve gerekli insan kaynakları sistemlerinin kurulması, şirketin merkezinin farklı bir lokasyona transferi işlemlerine destek olunması, pazarlama ve ihracat süreçlerinin iyileştirilmesi

Yapı Malzemeleri Şirketi; Şirket Performansını Artırma Projesi:
İş sonuçlarının analiz edilerek ürün ve dağıtım ağı rasyonalizasyon imkanlarının belirlenmesi, sektör geleceğine yönelik öngörülerin geliştirilmesi, üst yönetimde aile içi geçiş planlarının oluşturulması

FMCG Şirketi; Pazarlama Etkinliğini Artırma Projesi:
Ürün performanslarının değerlendirilmesi, ürün portföyünde rasyonalizasyon imkanlarının belirlenmesi, kategori yönetimi kavramının uygulamaya alınması

Kurumsallaşma, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projeleri

Sektör (Üst) Derneği; Kurumsallaşma Projesi:
Dernek vizyon ve hedeflerinin belirlenmesi, organizasyon yapısının ve yönetim kurulu çalışma ilkelerinin belirlenmesi

İnşaat Şirketi, Kurumsallaşma Projesi:
Aile şirketi yapısından, kurumsal yapıya geçmek amacıyla hedeflerin ve stratejilerin belirlenmesi, organizasyon yapısının güncellenmesi ve insan kaynakları sistemlerinin oluşturulması

İlaç Dağıtım Şirketi, Organizasyon Projesi:
Sektör trendleri ve mevcut iş yapma yöntemleri değerlendirilerek organizasyon yapısı için alternatifler geliştirilmesi

Demir-Çelik Şirketi, Değişim Yönetimi, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projeleri:
Değişim yönetimi metodolojisinin oluşturulması, değişimi tetikleyecek unsurları belirlemek için gerekli sistemin tasarlanması, organizasyon yapısının güncellenmesi, 700 farklı pozisyon için görev tanımlarının hazırlanması, tüm pozisyonlar için iş değerleme çalışmasının gerçekleştirilmesi ve bu değerlendirme doğrultusunda ücret sisteminin oluşturulması

Meslek (Üst) Örgütü; Organizasyon Projesi:
İş süreçleri doğrultusunda organizasyon yapısının yeniden tasarlanması, 200 farklı pozisyon için görev tanımlarının hazırlanması, tüm pozisyonlar için iş değerleme çalışmasının gerçekleştirilmesi, ücret ve kariyer sistemlerinin oluşturulması

Banka; Üst Yönetim Yapılanma Projesi:
Banka üst yönetiminin görev tanımlarının hazırlanması, kurumsal yönetişim ilkelerinin oluşturulması, yönetim kurulu işleyiş prensiplerinin belirlenmesi, üst yönetime banka profesyonel kadrosu tarafından sunulacak raporlama paketi taslağının hazırlanması

Sektör Derneği; Kurumsallaşma Projesi:
Dernek vizyon ve hedeflerinin belirlenmesi, organizasyon yapısının ve bu yapı ile birlikte çalışacak komitelerin tasarlanması, görev tanımlarının ve yönetim kurulu çalışma ilkelerinin belirlenmesi

Kağıt Ticareti Şirketi; Kurumsallaşma Projesi:
Şirket misyonun ve bu doğrultuda orta vadeli ana iş hedeflerinin rakamsal olarak belirlenmesi, dört farklı iş kolu için stratejilerin oluşturulması, organizasyon yapısının tasarlanması, ücret ve prim sistemlerinin oluşturulması

Diğer Projeleri

İnsan Kaynakları Değerlendirme (HR Due Dilligence) Projeleri:
Özelleştirmeler kapsamında şirketlerin, en uygun çalışan sayısının bulunması, mevcut insan kaynağının değerlendirilmesi ve insan kaynakları sistemlerinin yapısal olarak incelenmesi. Türk Telekom, Tüpraş ve Erdemir için üç farklı proje gerçekleştirilmiştir.

Demir Çelik Sektör Raporu:
Ereğli Demir Çelik fabrikalarının özelleştirilmesi öncesinde “Demir Çelik Üreticileri Derneği” için sektör raporunun hazırlanması, raporda; global demir çelik sektörü trendlerinin ortaya çıkarılması, global rekabetin tanımlanması ve bu rekabet içinde Ereğli Demir Çelik fabrikalarının stratejik konumunun irdelenmesi

Ev Tekstili Şirketi; İş Planı:
Yeniden yapılanma çalışmaları için, şirketin faaliyet gösterdiği beş farklı alt iş koluna yönelik iş planlarının ve şirketin konsolide iş planının hazırlanması

Senaryo Geliştirme:
Üst düzey profesyoneller, devlet adamları ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen “Yarınları Arayışlar Toplantısı” (Şubat, 2004 Antalya) için üç temel konuda (Türkiye-Avrupa ilişkileri, Transatlantik İlişkileri ve Ortadoğu’nun Geleceği) altı farklı senaryonun hazırlanması

e-Güvenlik Konusunda Yeni İş Geliştirme:
e-güvenlik ve sertifikasyon otoriteleri için pazar potansiyelinin belirlenmesi, finansal tahminlerin yapılması, teknik altyapının tanımlanması, şirket yapısının tanımlanması, olası ortakların belirlenmesi ve iş planın hazırlanması